Tafseer van de Salaf


Wat je in de eerste plaats dient te weten, is dat de Profeet, salallahoe alayhi wa sallam, de betekenis van de Qur'aan heeft uitgelegd aan zijn metgezellen, zoals hij hen de woorden ervan leerde. Het Goddelijke bevel: "En Wij deden aan jou de Vermaning (de Koran) neerdalen om aan de mensen duidelijk te maken wat aan hen neergezonden is." [16:44], roept op tot het eerste zoals het oproept tot het laatste. Abu `Abd al-Rahmaan al-Sulamee heeft gezegd dat wanneer de mensen die hen de Qur'aan leerden, zoals `Uthmaan ibn Affaan (radiyallaahu `anhu), `Abdullaah ibn Mas`ood (radiyallaahu `anhumaa) en anderen tien verzen uit de Qur'aan leerden van de Profeet (salallahoe alayhi wa sallam), ze niet verder gingen tenzij ze hadden begrepen wat de ideeën (gedachten) en regels (richtlijnen) waren die deze verzen bevatten. Zij zeiden: "We leerden de tekst van de Qur'aan en bestudeerden de ideeën (gedachten) en regels tegelijkertijd."

Dit verklaart waarom zij er zo lang over deden om een hoofdstuk (soorah) te leren. Anas (radiyallaahu `anhu) heeft gezegd: "We hadden een groot respect voor degene die de twee soorahs uit de Qur'aan - al-Baqarah and Aali-Imraan - leerde". Ibn `Umar (radiyallaahu `anhu) besteedde vele jaren, en volgens Maalik acht volledige jaren, aan het leren van deze soorahs. In feite onderworpen de metgezellen zich aan het bevel van Allaah:

"(Dit is) een gezegend Boek dat Wij aan jou hebben neergezonden opdat zij Zijn Verzen zullen overpeinzen..." [38:29]

en

"Denken zij niet na over de Koran?" [47:24]
en,

"Denken zij niet na over het Woord (de Koran)?" [23:68]

Het is duidelijk, dat je niet kunt nadenken over woorden, tenzij je de betekenis ervan begrijpt. Dit is waarom Allah heeft gezegd:

" Voorwaar, Wij hebben hem neergezonden, een Arabische Koran. Hopelijk zullen jullie begrijpen." [12:2]

en om na te denken over de Qur'aan, dien je de betekenis ervan te begrijpen.

Iedereen weet dat een boek er is om te begrijpen, en niet slechts om te lezen. Dit is des te meer waar voor de Qur'aan. Niemand leest een boek over een bepaald onderwerp: medicijnen, wiskunde of ieder andere onderwerp, zonder het te proberen te begrijpen. Hetzelfde is waar betreffende de Qur'aan, waarop onze welzijn en vreugde, onze religie en leven rust. Dit is waarom de metgezellen van de Profeet (sallallaahu `alayhi wa sallam) weinig verschilden in hun exegese (tafseer/uitleg) van de Qur'aan. Hun nakomelingen (al-Tabi'een) verschilden in vergelijking meer; maar hun verschillen, in vergelijking met die van de latere generaties zijn onbetekenend. In de regel is het zo; hoe beter een generatie, hoe dieper hun begrip en kennis van de Qur'aan, en hoe groter de overeenstemming van de geleerden betreffende de exegese (uitleg, van de Qur'aan). Onder de nakomelingen waren velen die de hele Qur'aan bestudeerden met de metgezellen (van de Profeet). Bijvoorbeeld, Mujaahid bestudeerde de hele Qur'aan, zoals hij dat zelf heeft gezegd, met Ibn 'Abbaas (radiyallaahu`anhuma), hij ondervroeg hem over iedere vers en noteerde al zijn toelichtingen.

Dit is waarom al-Thawree heeft gezegd: "Als je de toelichtingen van Mujaahid krijgt, dan is het genoeg." Dit legt ook uit waarom al-Shaafi'ee, al-Bukhaaree en verschillende andere geleerden, en ook Imaam Ahmad en anderen die de Qur'aan hebben toegelicht, de woorden van Mujaahid meer aanhalen (citeren) dan de woorden van wie dan ook. Het punt waar ik nadruk op leg is dat de nakomelingen de exegese (tafseer) van de Qur'aan leerden van de metgezellen zoals zij de hadeeth van de Profeet (sallallaahu `alayhi wa sallam) van hen leerden. Dit is helemaal niet om te ontkennen dat zij hun verstand gebruikten bij verschillende verzen en hun meningen uitten (bij wijze van ijtihaad, aan de hand van de bronnen), zoals zij dat deden met betrekking tot verschillende ahaadeeth van de Profeet (sallallaahu `alayhi wa sallam).bron: http://sincerehearts.nl/lessen/tafseervdsalaf.html

0 reacties:

Een reactie posten