Verzen op Onderwerp


Het Gebod op Tauwhied in de Qor`aan.

"En Ik heb de djinn en de mens slechts geschapen zodat zij Mij zouden aanbidden. " (Ad-Dzaariyaat: 56)

"O Mensen, aanbidt jullie Heer, Degene Die jullie heeft geschapen en degenen vòòr jullie, opdat jullie (Allaah) zullen vrezen. Degene Die de aarde voor jullie heeft gemaakt tot een tapijt en de hemel tot een gewelf en Hij zendt water uit de hemel neer, waarmee Hij vervolgens vruchten voortbrengt als voorziening voor jullie. Ken daarom geen deelgenoten toe aan Allaah (in aanbidding) terwijl jullie het weten." (Al-Baqarah: 21-22)

"En jullie Heer zei: Roept Mij aan (i.e. aanbidt Mij en gelooft in Mijn Eenheid [Islaamitische Monotheïsme]), Ik zal jullie (smeekbede) verhoren. Voorwaar, degenen die te hoogmoedig zijn om Mij te aanbidden (i.e. Mij niet aanroepen en niet geloven in Mijn Eenheid) zullen vernederd de Hel binnengaan." (Ghafir: 60)

"U alleen aanbidden wij en U alleen vragen wij om hulp." (Al-Faatiha: 5)

"Zeg: O mensen van het Boek (Joden en Christenen) laten we tot een overeenstemming tussen ons en jullie komen (en dat is), dat wij niemand dan (alléén) Allaah aanbidden en dat wij niets met Hem vereenzelvigen (Shirk), en dat géén van ons elkaar als heren (Goden) naast Allaah plaatst. Als zij zich dan afwenden, zeg dan: “Getuig dat wij moslims (overgevenden) zijn." (Ali ‘Imraan: 64)

"Allaah getuigt dat er geen god is dan Hij, en (ook) de Engelen en de Bezitters van kennis (getuigen voor Zijn Eenheid), standvastig in gerechtigheid. Niets of niemand heeft het recht om aanbeden te worden dan Hij, de Almachtige, de Alwijze." (Ali ‘Imraan: 18)

"Er werd hen niets anders bevolen dan oprecht naar Allaah de aanbidding te verrichten, als Hoenafaa (van alle godsdiensten afkerend naar de Islaam) En (zij werden ook bevolen) de Salaah te onderhouden en de Zakaat te betalen en dat (de Tauwhied) is de rechte godsdienst." (Al-Bayyinnah: 5)

" En Wij stuurden niet één van de Boodschappers voor jou (O Mohammed), of Wij openbaarden aan hem (zeggende): ‘laa ilaaha illaa Anna (niemand heeft het recht om aanbeden te worden, alléén Ik)’, aanbid Mij daarom (alléén en niets of niemand anders.)" (Soerah Al-Anbiyaa’ Vers: 25)

Het Verbod op Afgoderij (Shirk) in de Qor`aan.


"Voorwaar, Allaah vergeeft niet dat er deelgenoten aan Hem toegekend worden (in aanbidding), maar Hij vergeeft daarbuiten wat Hij Wil, voor wie Hij Wil. En wie deelgenoten aan Allaah toekent (in aanbidding) begaat daadwerkelijk een geweldig grote zonde" (Soerah An-Nisaa Vers: 48.)

" En (gedenk) toen Loeqmaan zijn zoon adviseerde en zei: ‘O mijn zoon! Vereenzelvig niets in aanbidding met Allaah. Voorwaar, Ash-Shirk (afgoderij, polytheïsme ect.) is daadwerkelijk een geweldige zonde." (Soerah Loeqmaan Vers: 13.)

" Er is reeds aan jouw en aan degenen die voor jou waren geopenbaard: 'Als jij anderen (met Allaah) vereenzelvigt in aanbidding dan zullen je daden te niet gaan en zal jij zeker van de verliezers zijn. Aanbid Allaah dus (alleen) en wees van de dankbaren" (Soerah Az-Zoemar Vers: 65-66.)

" En de moskeeën (gebedsplaatsen) zijn voor Allaah (alléén), roept dus niets (in aanbidding) naast Allaah aan! " (Al-Djinn: 18)

" En aanbidt Allaah (alleen) en verricht niets van de aanbidding voor een ander dan Hem …" (An-Nisaa: 36)

" En tot Zijn Tekenen behoren de nacht en de dag en de zon en de maan. Kniel niet neer (in aanbidding) voor de zon en niet voor de maan, maar kniel neer voor Allaah, Degene Die hen heeft Geschapen, als jullie (werkelijk) alléén Hem aanbidden. " (Foessilat: 37)

" En wie een andere Ilah (god) aanroept (aanbidt) naast Allaah, waarvoor hij geen bewijs heeft: dan is zijn afrekening bij zijn Heer alleen. Voorwaar, de kaafiroen (ongelovigen in de Eenheid van Allaah, polytheisten, ellendigen, heidenen, godenaanbidders) zullen niet slagen. " (Al-Môminoen: 117)

" Laat daarom degene die hoopt op de ontmoeting met zijn Heer goede daden verrichten en laat hem bij de aanbidding van zijn Heer niets met Hem vereenzelvigen (grote afgoderij en/of showen)." (Al-Kahf: 110)

" En de meeste van hen geloven niet in Allaah, alleen dat ze daarnaast (toch nog) afgodenaanbidders zijn (d.w.z.deelgenoten aan Hem toekennen)." (Soerah Yoesoef Vers:106)

" En degenen die jullie naast Hem (Allaah) aanroepen bezitten niet eens een qitmier (dadelvliesje). Wanneer jullie hen aanroepen, horen zij jullie aanroep niet, en als zij zouden horen dan zouden zij jullie doe’aa (smeekgebed) niet verhoren. En op de Dag der Opstanding zullen zij jullie afgoderij verwerpen. En niemand kan jou (O Mohammed) op de hoogte brengen zoals de Alwetende." (Soerah Fatir Vers:13-14)

" En wie is verder afgedwaald dan hij die naast Allaah afgoden aanroept die hem tot en met de Dag der Opstanding niet kunnen (en zullen) verhoren? En zij (de afgoden) zijn achteloos over hun aanbidding. En wanneer de mensheid bijeengebracht wordt, zullen zij (de afgoden) voor hen (de afgodenaanbidders) vijanden worden en zullen zij hun aanbidding verwerpen." (Soerah Al-Ahqaaf Vers: 5-6)

" Zeg: ‘Zien jullie dan niet wat jullie buiten Allaah aanroepen? Wanneer Allaah voor mij rampspoed Wenst, kunnen zij (de afgoden) Zijn ramp wegnemen? Of als Hij Barmhartigheid wenst, kunnen zij Zijn Barmhartigheid tegenhouden?’ Zeg: ‘Allaah is mij voldoende. Op Hem vertrouwen degenen die vertrouwen hebben.’" (Soerah Az-Zoemar Vers: 38)

Het Verbod op het Liefhebben van de Ongelovigen in de Qor`aan.

" En toen Ibraahiem tot zijn vader en zijn volk (de godenaanbidders) zei: Voorwaar, ik (haat) wil niets uitstaande hebben met hetgeen wat jullie aanbidden. Behalve met Degene Die mij geschapen heeft. Voorwaar, Hij zal mij leiden." (Az-Zoechroef: 26-27)

" Er is geen volk te vinden dat (werkelijk) in Allaah en in de laatste Dag gelooft en degenen die Allaah en Zijn Boodschapper tegenstreven lief heeft. Zelfs wanneer deze tegenstrevenden hun vaders, of hun zonen of hun broeders of hun stamgenoten zijn. Zij zijn degenen bij wie Allaah het geloof (Iemaan) in hun harten verankert heeft en Hij geeft hen kracht met genade van Hem, en Hij doet hen tuinen (het Paradijs) binnengaan waar de rivieren onder door stromen, zij zullen daarin voor eeuwig leven. Allaah heeft Welbehagen met hen en zij hebben welbehagen met Hem. Zij zijn degenen die van de partij van Allaah zijn (degenen die de vijanden van de Islaam haten). Weet: voorwaar de partij van Allaah is de overwinnaar. " (Al-Moedjaadellah: 22)

Het Belang van Kennis in de Qor`aan.

" Weet dat Hij la illaaha illa Allaah is (niets of niemand heeft het recht om aanbeden te worden dan Allaah) en vraag (dan) om vergeving voor jouw zonden…" (Mohammed: 19)

" Allaah zal degenen onder jullie die geloven en degenen aan wie kennis is gegeven in rang verheffen…" (Soerah Al-Moedjaadalah Vers:11)

" Voorwaar, het zijn slechts de ‘Oelema (bezitters van kennis) onder Zijn dienaren die Allaah (echt) vrezen …" (Soerah Faatir Vers:28)

" Wij verhogen de rang van wie Wij willen. En boven ieder bezitter van kennis, is er iemand met meer kennis (en boven allen is Allaah U). " (Soerah Yoesoef Vers:76)

" …En laat van elke groep een aantal uitrukken (om kennis van de Islaam te vergaren –wanneer zij met de Profeet op djihaad gaan- bij de geleerden), zodat zij (de achtergebleven) het begrip van de godsdienst onderwezen zullen krijgen wanneer zij (de uitgetrokken groep) tot hen terugkeren. Zodat (hun vergaring van kennis de reden zal zijn dat) zij hun volk zullen waarschuwen. Tafsier Fath el-Qadier esh-Showkaanie "[1] (Soerah at-Towbah 122)

[1] Tafsier: Iemaam ‘Abdoer-Rahmaan bin Naasir es-S’adie رحمه الله zegt aan het einde van zijn interpretatie van dit Vers (…zodat zij het begrip van de godsdienst onderwezen zullen krijgen wanneer zij (de uitgetrokken groep) tot hen terugkeren. Zodat zij hun volk zullen waarschuwen.) i.e.: “Dat zij de kennis en de betekenissen van de Islaamitische wetgeving moeten bestuderen en zijn verborgenheden moeten leren begrijpen en deze kennis vervolgens naar hun volk moeten overbrengen en hen moeten waarschuwen wanneer zij tot hen teruggekeerd zijn. Hier kunnen we het belang van kennis uit opmaken. In bijzonder het begrip van het geloof want het is hier duidelijk dat het vergaren van begrip over het geloof de belangrijkste zaak is. Ook is het een constatering dat degene die kennis vergaard heeft zijn kennis onder de dienaren moet verspreiden en hen hiermee moet adviseren. Want, wanneer de kennis van een geleerde (door hemzelf) verspreid wordt dan is dat een teken van het profijt wat er van hem genomen kan worden en een teken van de beloning die er voor hem gekweekt wordt. Daarentegen, wat voor profijt hebben de moslims van een geleerde die zijn kennis alleen maar voor zichzelf houdt en niet uitnodigt naar de Weg van Allaah met wijsheid en een goede vermaning en het laat om de onwetenden datgene te onderwijzen wat ze niet weten? Welk resultaat heeft hij met zijn kennis bereikt? De uiteindelijke bestemming van zo’n persoon is dat hij overlijdt en zijn kennis en daden met hem mee sterven! Dit is (daadwerkelijk) totale ontzegging voor iemand die kennis en begrip van Allaah gekregen heeft …”

Het Gebod op Vrees voor Allaah in de Qor`aan.

" O jullie die geloven! Vrees Allaah zoals hij gevreesd dient te worden, en sterf niet anders dan als moslims! " (Soerah Ali-‘Imraan Vers: 102.)

" O mensheid! Vrees jullie Heer die jullie Schiep uit één enkele ziel (Adam) en die daaruit zijn echtgenote (Hawwa -Eva) Schiep en uit hen beide vele mannen en vrouwen deed voortkomen. En vrees Allaah in Wiens Naam jullie elkaar (om rechten) vragen en (verbreek niet) de familiebanden. Voorwaar, Allaah Waakt eeuwig en altijd over jullie. " (Soerah An-Nisaa Vers: 1)

" O jullie die geloven! Vrees Allaah en spreek (altijd) de waarheid! Hij (Allaah) zal jullie naar het doen van vrome daden leiden en zal jullie zonden vergeven. En wie Allaah en Zijn Boodschapper gehoorzaamt: waarlijk, die heeft werkelijk een geweldig succes bereikt (i.e. hij zal beschermd worden tegen het binnengaan van de Hel en naar het Paradijs gaan)." (Soerah Al-Ahzaab Vers: 70-71.)

Het Gebod op het Volgen van de Vrome Voorgangers.

" En wie de Boodschapper tegenwerkt nadat de Leiding hem duidelijk is geworden en een andere weg volgt dan die van de gelovigen, Wij laten hem (gaan naar) waarheen hij zich afgekeerd had en Wij zullen hem de Hel binnenleiden en dat is de slechtste bestemming." (Soerah An-Nisaa’ Vers:115)

" Als zij dan geloven in het gelijke van waarin jullie geloven, zullen zij werkelijk geleid zijn." (Soerah Al-Baqarah Vers: 137)

" De allereerste (Moslims, de Sahaabah) van de Moehaadjirien (emigranten vanuit Mekkah) en de Ansaar (bewoners van Medienah) en degenen die hen volgen in oprechtheid (met woorden en daden), Allaah is Tevreden met hen en zij zijn tevreden met Hem." (Soerah At-Towbah Vers: 100)

" O jullie die geloven gehoorzaam Allaah en gehoorzaam de Boodschapper en degenen onder jullie die het gezag in handen hebben. En als jullie over iets van mening verschillen verwijs (refereer, kom terug op) dan naar Allaah (Zijn Woord – de Qor’aan) en de Boodschapper (de authentieke Soennah), indien jullie in Allaah en de Laatste Dag geloven…" (Soerah An-Nisaa’ Vers:59)

" En dat dit Mijn weg is, de rechte weg, volg die dus en volg geen (andere) wegen want die zullen jullie doen afsplitsen van Zijn weg...." (Soerah al-An`aam: 153)

Het Gebod op het Gezamenlijk Blijven in de Qor`aan.

" En houdt jullie allen vast aan het touw van Allaah (i.e. de Qor`aan) en weest niet verdeeld onder elkaar en gedenk de Gunst van Allaah op jullie, toen jullie vijanden van elkaar waren en Hij jullie harten heeft verenigd opdat jullie, door Zijn Genade, broeders werden (in het Islaamitische Geloof), en jullie waren op de rand van het Hellevuur, maar Hij redde jullie ervan...." (Soerah Aali `imraan: 103)

Het Verbod op het Opsplitsen en Verdeeld raken in de Qor`aan.


"....Voorwaar, degenen die hun religie opsplitsen en die zich verdeelden in sekten, jij (O Mohammed) hebt niets met hen uitstaande. Hun zaak rust slechts bij Allaah, Die hen dan zal vertellen wat zij deden." (Soerah al-An`aam: 159)

0 reacties:

Een reactie posten