Vermaning

…Allaah 'Azzowe Djellah zegt in Zijn Geweldige Boek: ((O mensen, aanbidt uw Heer, Degene Die jullie en degenen, die voor jullie waren, heeft geschapen, zodat jullie Godsvrezenden worden.)) [Al-Baqarah: 21].

En Hij Soebhaanahoe zegt: ((O mensen, vreest jullie Heer Die jullie schiep uit één enkele ziel (Adam) en Die daaruit zijn echtgenote schiep (Hawaa) en uit hen beide vele mannen en vrouwen deed voortkomen. En vreest Allaah in wiens Naam jullie elkaar (om hulp) vragen en (onderhoudt) de familiebanden. Voorwaar, Allaah is de Waker over jullie.)) [an-Nisaa`: 1].

((En ik heb de Djinn en de mens slechts geschapen opdat zij Mij zouden aanbidden, Ik wens geen voorzieningen van hen, en ik wens niet dat zij Mij voeden. Voorwaar, Allaah is de Voorziener, de Bezitter van Sterke Kracht!)) [Adh-Dhaariyaat: 56-58].

En Hij 'Azzowe Djellah zegt: ((O jullie mensen, vreest jullie Heer! Voorwaar, de beving van het Uur zal een geweldige zaak zijn.)) [Al-Hadj: 1].

En Hij Soebhaanehoe wa Ta'ala zegt: ((O mensheid, Wij hebben jullie geschapen uit een man en een vrouw en Wij hebben jullie tot volken en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar leren kennen. Voorwaar, de meest edele van jullie is bij Allaah degene die (Allaah) het meeste vreest. Voorwaar, Allaah is Alwetend (en) van alles op de hoogte.)) [Al-Hoedjoeraat: 13].

En de Verzen in het Boek van Allaah 'Azzowe Djellah in deze betekenis zijn talrijk!

Hij, de Glorierijke, heeft reeds (eerder) de Boodschappers (Moge Allaah's Zegen en Vrede met hen zijn) gestuurd, van de eerste: Noeh, tot en met hun zegel en laatste: Mohammed (Moge Allaah's Zegen en Vrede met hen zijn). Hij heeft hen allen gestuurd zodat zij de mensen zouden uitnodigen naar de Tauwhied en het gehoorzamen en vrezen van Hem (Allaah), en om hen te waarschuwen tegen het plegen van Shirk (afgoderij) met Hem, en het aanbidden van een ander dan Hem en het ongehoorzaam zijn van Zijn Geboden. Zoals Hij Soebhaanehoe zegt:

((En voorzeker, Wij hebben aan iedere oemmah (gemeenschap, natie) een boodschapper gezonden (die zei:), aanbid Allaah (alléén) en houd afstand van de Taghoet…)) [An-Nahl: 36].

En Hij Soebhaanehoe zegt:

((En wij zonden geen Boodschappers voor jou (O Mohammed), of Wij openbaarden aan hen (zeggende): la illaaha illa Anna (niets of niemand heeft het recht om aanbeden te worden, behalve Ik -Allaah-), aanbid derhalve Mij alleen (en niets of niemand anders)!)) [Al-Anbieyaah: 25].

Dus Allaah de Glorierijke heeft ons allen geschapen; mannen en vrouwen, djinn en mens, regeerders en onderdanen, Arabieren en niet-Arabieren om Allaah alleen te aanbidden en Hem Soebhaanehoe te vrezen in wat we doen en laten. Wij moeten onszelf hiervoor berekenen, totdat wij rechtschapen op de Tauwhied worden, Hem Soebhaanehoe gehoorzamen, hetgeen wat Hij ons heeft opgelegd haastig uitvoeren, en hetgeen Hij Soebhaanehoe wa Ta'ala ons verboden heeft laten!

Dus de verplichting voor iedere (met aanbidding) belaste man en vrouw is dat zij Allaah Soebhaanehoe wa Ta'ala aanbidden en Hem overal (waar zij ook maar zijn) vrezen. Want, zij zijn voor deze reden geschapen, en door Allaah Soebhaanehoe opgedragen in Zijn Boeken en vervolgens door de Boodschappers (Moge Allaah's Zegen en Vrede met hen zijn). Het is dus aan alle (met aanbidding) belaste mensen; mannen en vrouwen, Arabieren en niet-Arabieren, djinn en mensen om Allaah te aanbidden, Hem te vrezen en de Islaam te praktiseren…

Bron: Fatawa Iemaam Shaych 'Abd al-'Aziez ibn Baaz deel 6 blz. 5-6.

0 reacties:

Een reactie posten