Omgaan met de koran.

Sinds het Boek van Allaah een leidraad is in het leven van een moslim, dus moet hij onherroeppelijk weten hoe hij ermee moet omgaan...

Het verfraaien van de stem tijdens het reciteren van de Koran.


Shaych al-Iemaam Al-'Uthaymien rahiemehoellaah.

Vraag: De Iemaams in sommige Moskeeën proberen de harten van de mensen te verzachten en hen te raken door het veranderen van de toon van hun stemtoon tijdens de Tarawih gebeden. Ik heb gehoord dat sommige mensen dit afkeuren; wat is uw mening hierover, moge Allaah u beschermen?

Antwoord: Ik ben van mening dat wanneer deze handeling zich binnen de grenzen van de Islaamitische Wetgeving bevindt, zonder dat het buitensporig is (overdrijving), dat hier dan geen bezwaar op is en geen zonde op rust. Aboe Moesa Al-Ash’ari, moge Allaah tevreden met hem zijn, zei tegen de Profeet (moge Allaah’s Zegeningen en Vrede over hem zijn): “Als ik had geweten dat u naar mijn recitatie luisterde, zou ik het eleganter hebben gemaakt.” [1] i.e.; ik zou het mooier gemaakt hebben en het verfraaien.

Dus wanneer sommige mensen hun stemmen mooier maken of op een manier reciteren die de harten verzacht, dan zie ik (hierin) geen enkel bezwaar. Wanneer het overdrijven echter zodanig is dat hij geen enkel woord in de Koran reciteert zonder datgene te doen wat in de vraag werd vermeld, dan zie ik dit als een vorm van buitensporigheid en het is ongewenst dat men dit doet. En Allaah weet het Beste.

Bron: Fataawaa Arkaan al-Islaam, vraag nr. 283 blz. 357.

[1] Overgeleverd door al-Bayhaqie in het Boek van Getuigenissen, in het Hoofdstuk: Het Verfraaien van de Stem Tijdens het Reciteren van de Koran 10:231; en door Aboe Ya’la 13:266 (7279)

Het kussen van de Koran uit respect.

Shaych Abd al-Aziez ibn Abd-Allaah ibn Baaz rahiemehoellaah.

Vraag: Wat is de uitspraak betreffende het kussen van de Moeshaf nadat het is gevallen van een hoge plaats?

Antwoord: Alle Lof is aan Allaah. Wij kennen geen enkele bewijs (daliel) om te suggereren dat het is voorgeschreven in de Sharie’ah om het te kussen. maar als een persoon dit doet, is er niks mis mee. Want, het is overgeleverd dat de grote Sahaabi ‘Ikrimah ibn Abi Jahl (moge Allaah Ta’ala met hem tevreden zijn) de Moeshaf kuste en zei: “Dit is het Woord van mijn Heer.”

En onder alle omstandigheden, er is niks mis met het te kussen, maar het is niet voorgeschreven om dit te doen, en er is niets dat erop wijst dat het is voorgeschreven in de Sharie’ah. Maar als een persoon het kust uit verering en respect als het is gevallen uit zijn hand of van een hoge plaats, dan is hier niks verkeerd mee, Inshaa-Allaah.

Bron: Fatawa wa Maqaalaat Moetanawwi’ah li Samaahat al-Shaych al-‘Allaamah ‘Abd al-‘Aziez ibn ‘Abd-Allaah ibn Baaz (rahiemehoellaah), vol. 9, p. 289

Vraag: Wanneer sommige moslims op het punt te staan om de Koran te lezen, kussen zij het en vegen het vervolgens over hun ogen en gezichten; is deze handeling correct?

Antwoord: Ik ken geen enkele gewoonte (traditie) voor deze handeling in onze zuivere Sharie’ah.

Bron: Fatawa van het Permanente Comité ‘Abd ar-Razzaaq ‘Afifi (vice-President) ‘Abd al-‘Aziez ibn ‘Abd-Allaah ibn Baaz rahiemehoellaah (President)

Binnentreden van het toilet met een Moeshaf?

Iemaam Al-'Uthaymien rahiemehoellaah & Bin Baaz rahiemehoellaah.

Vraag: Wat is de regelgeving betreffende het binnentreden van het toilet met een Moeshaf? En is hetzelfde van toepassing op Islaamitische (cassette)banden die opnamen van de Heilige Koran bevatten?

Antwoord: Alle Lof is aan Allaah.

De geleerden hebben duidelijk verklaard dat het binnentreden met de Moeshaf in het toilet en andere vuile plaatsen haraam is, want dat is oneerbiedig tegenover de Woorden van Allaah Soebhaanehoe wa Ta’ala. Echter, als een persoon vreest dat het wordt gestolen wanneer hij het buiten het toilet laat, of hij is bang dat hij het zal vergeten, dan rust er geen zonde op hem als hij het mee naar binnen neemt. Omdat het van essentieel belang is om het te beschermen.

De (cassette)banden zijn niet zoals Moeshafs, omdat er in de (cassette)banden niks geschreven staat. Het enige wat zich daarin bevindt zijn bepaalde trillingen die geluid produceren wanneer het door een machine gaat. Vandaar dat ze mee naar binnen genomen mogen worden en daar schuilt geen probleem in.

Bron: Shaych Ibn ‘Uthaymien (rahiemehoellaah), Liqaa’aat al-Baab il-Maftooh, 3/439.

Shaych Ibn Baaz (rahiemehoellaah) heeft gezegd:

Betreft het binnentreden van de badkamer met de Moeshaf; dit is niet toegestaan. Behalve in gevallen van nood; wanneer men vreest dat het zou kunnen worden gestolen, dan schuilt daar geen zonde in.

Bron: Madjmoo’ Fatawa Ibn Baaz, 10/30.

Is het verplicht om je te wenden tot de Qiblah bij het reciteren?

Shaych al-'Allaamah Saalih al-Fowzaan.

Vraag: Is het verplicht om je te wenden tot de Qiblah bij het reciteren?

Antwoord: Het is gewenst om je te wenden tot de Qiblah, omdat het reciteren van de Koran aanbidding is, en bij aanbidding is het aanbevelenswaardig om je te wenden tot de Qiblah. Dus als dit uitvoerbaar is, dan is het van de perfecties, en als er niet wordt gewend tot de Qiblah, dan is daar niks op tegen.

Bron: al-Moentaqaa min Fataawaa ash-Shaych al-Fowzaan [deel 2, vraag 15]

Vasthouden van de Koran tijdens het bidden.

Shaych Mohammed bin Saalih al- Uthaymien rahiemehoellaah.

Vraag: Wat is de regelgeving voor het vasthouden van (exemplaren van) de Koran tijdens de Taraawih gebeden in de (maand) Ramadaan door mensen die geleid worden in het gebed, met als argument: het volgen van de Iemaam?

Antwoord: Het vasthouden van een exemplaar van de Koran met deze bedoeling is tegenstrijdig aan de Soennah, om een aantal redenen:

1. Dat een persoon niet in staat is om zijn rechterhand te plaatsen over zijn linkerhand tijdens het staan (in gebed).

2. Dat het zal leiden naar frequente onnodige bewegingen, zoals het openen van het Boek en het sluiten ervan, het plaatsen ervan onder de arm, of in de zak etc....

3. Dat in feite, deze bewegingen de aanbidder verstoren (van zijn gebeden).

4. Dat de aanbidder niet in staat is om naar de plek van de neerknieling te kijken, terwijl de meeste van de geleerden het kijken naar de plek van de neerknieling als de Soennah beschouwen en dit als het beste zien.

5. Dat degene die dit doet zou kunnen vergeten dat hij in het gebed is, als hij zijn hart niet oproept om op te letten dat hij bidt, integenstelling van wanneer hij in een staat van nederigheid zou zijn, met zijn rechterhand over zijn linkerhand en zijn hoofd zakkend, kijkend richting de plek van de neerknieling. Want, dit is dichter tot oplettendheid dat hij aan het bidden is, en dat hij achter een Iemaam staat!

Bron: Fatawa Arkaan al-Islaam blz. 356.


0 reacties:

Een reactie posten