De Koran is het Woord van Allaah.


Uit het boek Uitleg van de geloofsleer van Sheekh al-'Oethaimien, de vertaling [waarbij ik vanwege de complexiteit een aantal bronnen van enkele overlevering heb weggelaten en hier en daar wat minieme redactionele technische aanpassingen. Raadpleeg het boek Uitleg van de Voldoening van de Geloofsleer van Shaykh al-'Oethaimeen voor meer informatie]

26- En tot de Woorden van Allah - Verheerlijkt is Hij - behoort: de Geweldige Qor-aan. Het is het duidelijke Boek van Allah en Zijn stevige touw. Het is Zijn rechte pad en de neerzending van de Heer der Werelden. De Getrouwe Geest (Djibriel) daalde er mee neer op het hart van de Meester der Boodschappers, in een duidelijke Arabische taal. Hij is neergezonden en niet geschapen. Van Hem begon hij en tot Hem zal hij terugkeren.

27- Hij bestaat uit nauwkeurige hoofdstukken, duidelijke Aayaat (Verzen), letters en woorden. Wie hem op de juiste manier reciteert, zal voor elke letter tien goede daden hebben. Hij heeft een begin en een eind, en bestaat uit secties en delen. Hij wordt gereciteerd door de tongen, gememoriseerd in de harten, beluisterd door de oren en opgetekend in de geschriften. Hij bestaat uit moehkam (Voetnoot van de vertaler: Verzen waarvan de betekenis duidelijk en helder is) en moetashaabih (Voetnoot van de vertaler: Verzen die een onduidelijkheid bevatten en voor meer uitleg vatbaar zijn [en datgene de betekenis verborgen van is]), naasikh (Voetnoot van de vertaler: Verzen die andere Verzen afschaffen) en mansoekh (Voetnoot van de vertaler: Verzen die door andere Verzen worden afgeschaft), algemeen en specifiek, geboden en verboden.

"De valsheid raakt hem niet, niet van voren en niet van achteren. Een neerzending van de Alwijze, de Geprezene" [Soerah Foessilat 41:42 ]

"Zeg: "Als de mensen en de djinn zich zouden verzamelen om het gelijke van deze Qor-aan voort te brengen, dan kunnen zij niet met het gelijke daaraan komen, zelfs als zij elkaar tot hulp zouden zijn." [ Soerah al-Israa 17:88 ]

De uitleg

De uitspraak over de Qoran

De edele Qoran behoort tot de Woorden van Allah - Verheven is Hij, hij is neergezonden en niet geschapen. Ven Hem begon hij en tot Hem zal hij terugkeren, en het Woord is van Allah, zowel de letters ervan als de betekenissen. Het bewijs dat het Woord van Allah is, zijn de volgende Woorden:

"En wanneer één van de afgodenaanbidders bescherming bij jou vragen, geeft hem dan bescherming, zodat hij het Woord van Allah hoort" [Qoran Soerah 9:6]

D.w.z. de Qoran.

Het bewijs dat hij neergezonden is, zijn de Woorden van Allah - Verheven is Hij:

"Gezegend is Degene Die de Foerqan [onderscheider tussen de Waarheid en de valsheid, de Qoran] heeft nedergezonden naar Zijn Dienaar." [Qoran 25:1]

Het bewijs dat hij niet geschapen is, zijn de Woorden van Allah - Verheven is Hij:

"Waarlijk, aan Hem is het scheppen en het bevelen voorbehouden." [Qoran 7:54]

Hij maakte onderscheid tussen de schepping en het bevel, en de Qoran behoort tot het bevel, volgens de Woorden van Allah - Verheven is Hij:

"En zo hebben Wij aan jou een openbaring van Ons Bevel neergezonden." [Qoran 42:52]

"Dat is het Bevel van Allah dat Hij aan jullie heeft neergezonden." [Qoran 65:5]

En omdat de Woorden van Allah een van Zijn eigenschappen zijn, en Zijn Eigenschappen niet zijn geschapen.

Het bewijs dat de Qoran van Hem begonnen is, is het feit dat Allah hem aan Zichzelf heeft toegekend, en de woorden worden slechts toegekend aan degene die ze deze als eerste heeft geuit.

En het bewijs dat hij naar Hem terug zal keren is dat in sommige overleveringen staat dat de Qoran in het einde der tijden van de geschriften en de harten opgeheven worden.

28- En het is dit Arabische Boek waarover de ongelovigen zeiden:

"Wij zullen nooit in deze Qor-aan geloven ." [Qoran 34:31]

En één van hen zei:

"Dit is slechts het woord van een mens." [ Qoran 74:25 ],

waarop Allah antwoordde:

"Ik zal hem in Saqar (de Hel) werpen." [Qoran 74:26 ]

En sommigen van hen zeiden: "Het is poëzie." Waarop Allah zei:

"En Wij hebben hem geen poëzie onderwezen, noch is het gepast voor hem. Het is niets dan een Vermaning en een duidelijke Qor-aan." [Qoran 36:69 ]

Aangezien Allah ontkent dat het poëzie is en bevestigt dat het een Qor-aan is, blijft er geen twijfel over voor de bezitter van verstand dat de Qor-aan dit Arabische Boek is, dat uit letters, woorden en Verzen bestaat. Want als het niet zo was, zou niemand beweren dat het poëzie is.

29- Allah - Verheven is Hij - zegt:

"En als jullie in twijfel verkeren over wat Wij hebben neergezonden aan Onze dienaar, brengt dan een gelijkwaardige Soerah voort, en roept jullie getuigen buiten Allah op." [Qoran 2:23 ]

En het is niet juist om hen uit te dagen om het soortgelijke voort te brengen van iets wat men niet kent noch begrijpt.

30- Allah - Verheven is Hij - zegt:

"En wanneer Onze duidelijke Verzen aan hen worden voorgedragen, zeggen degenen die niet op Onze ontmoeting hopen: "Breng een andere Qor-aan dan deze, of verander hem." Zeg: "Het is niet aan mij om hem te veranderen uit eigen wil." [Qoran 10:15 ]

Hij bevestigt dat de Qor-aan die Verzen die aan hen worden voorgedragen, is.

31- Allah - Verheven is Hij - zegt:

"Neen, het zijn duidelijke Verzen in de harten van degenen aan wie de kennis is gegeven." [Qoran 29:49 ]

En Hij zegt, nadat Hij erover heeft gezworen:

"Waarlijk, het is zeker een Edele Qor-aan * In een welbewaard Boek * Welke niemand aanraakt dan de gereinigden." [Qoran 56:77-79 ]

32- En Hij zegt:

"Kaaf Haa Yaa ‘Ayn Sad." [Qoran 19:1 ]

" Haa Miem * ‘Ayn Sien Qaf." [Qoran 42:1 ]

En Hij begon 29 hoofdstukken met losse letters.

33- De Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - heeft gezegd:

"Wie de Qor-aan op de juiste manier reciteert, zal voor elke letter daarvan tien goede daden hebben. En wie de Qor-aan op een verkeerde manier reciteert, zal voor elke letter één goede daad hebben." [Een authentieke hadieth ( Da'ief djiddan (erg zwak)]

34- De Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - heeft gezegd:

"Reciteer de Qor-aan, voordat er een volk komt dat zijn letters als pijlen zal afschieten, maar deze niet verder zal reiken dan hun strotten. Zij zullen zijn beloning verhaasten en niet uitstellen." (Sahieh, authentiek) ["Zij zullen zijn beloning verhaasten": d.w.z. zij zullen met het reciteren van de Qor-aan het vergankelijke van de wereldse belangen en aanzien wensen. "En niet uitstellen": d.w.z. zij zullen hem niet reciteren om de beloning in het Hiernamaals te verkrijgen.]

35- Aboe Bakr en ‘Oemar - moge Allah tevreden met hen zijn - hebben gezegd:

"Het reciteren van de Qor-aan op de juiste manier is ons geliefder dan het memoriseren van een aantal van zijn letters." (Da'ief Djiddan, erg zwak]

36- ‘Alie - moge Allah tevreden met hem zijn - heeft gezegd:

"Wie ongelovig is aan één letter ervan, is ongelovig aan het geheel ervan." (overgeleverd door Ibn Abie Shaybah (10/513-514) en Ibn Djarier at-Tabari in zijn tafsier (56))

37- De Moslims hebben overeenstemming over het opsommen van de hoofdstukken, Verzen, woorden en letters van de Qor-aan.

38- Er is geen onenigheid tussen de Moslims over degene die een hoofdstuk, Vers, woord of een letter waarover eenstemmigheid is, van de Qor-aan ontkent, dat hij een ongelovige is. En dit is een onweerlegbaar bewijs dat hij uit letters bestaat.

De uitleg:

De Qoran bestaat uit letters en woorden:

De Qoran bestaat uit letters en woorden, en de auteur - moge Allah hem genadig zijn - heeft daar acht bewijzen voor genoemd.

1- De ongelovigen zeiden:"Het is poëzie", en alleen datgene wat uit letters en woorden bestaat, kan zo woorden genoemd.

2- Allah daagde degenen die Hem verloochenden uit om het soorgelijke ervan voort te brengen, en als Hij niet uit letters en woorden zou bestaan, dan zou deze uitdaging onaanvaardbaar zijn. Want een uitdaging kan slechts met datgene wat bekend is en waarvan met weet wat het is [aan worden gegaan].

3- Allah berichtte dat de Qoran aan hen werd voortgedragen:

"En wanneer Onze duidelijke Verzen aan hen worden voorgedragen, zeggen degenen die niet op Onze ontmoeting hopen:"Brengt een andere Qoran dan deze, of verander hem." [Qoran 10:15]

En slechts datgene wat uit letters en woorden bestaat, kan worden voorgedragen.

4- Allah berichtte dat hij bewaard wordt in de harten van de mensen van de kennis en geschreven staat in het Welbewaarde Paneel.

"Nee, het zijn duidelijke Verzen in de harten van degenen aan wie de kennis is gegeven." [Qoran 29:49]

"Waarlijk, het is zeker een Edele Qoran * In een welbewaard Boek * Welke niemand aanraakt dan de gereinigden." [Qoran 56:77-79]

En slechts datgene wat uit letters en woorden bestaat, kan worden bewaard (gememoriseerd) en opgeschreven.

5- De woorden van de Profeet - sallallahoe 'alayhi wassalem:

"Wie de Qoran op de juiste manier reciteert, zal voor elke letter daarvan tien goede daden hebben. En wie de Qoran op een verkeerde manier reciteert, zal voor elke letter één goede daad hebben."

De auteur noemde deze overlevering authentiek, maar heeft er geen bron bij vermeld, en ik weet niet wie hem heeft overgeleverd [Da'ief djiddan (erg zwak). Overgeleverd door at-Tabaraanie in "al-Awsat" (7/307/7574) op het gezag van ‘Abdoellah ibn Mas'oed die zei: de Boodschapper van Allah - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - zei: "Reciteer de Qor-aan op de juiste manier, want waarlijk, wie de Qor-aan op de juiste manier reciteert, zal voor elke letter tien goede daden hebben, tien zonden zullen gewist worden en hij zal tien rangen verheven worden." Al-Haythamie zei: "Deze overleveringsketen bevat Noehshal ibn Sahl ibn Sa'ied at-Tirmidhie en hij is matroek (verworpen)." Ishaaq ibn Raahawayh verklaarde hem voor leugenaar.]

6- De woorden van Aboe Bakr en 'Oemar:

"Het reciteren van de Qoran op de juiste manier is ons geliefder dan het memoriseren van een aantal van zijn letters."

7- De woorden van 'Alie - moge Allah tevreden met hem zijn:

"Wie ongelovig is aan één letter ervan, is ongelovig aan het geheel ervan."

8- De idjmaa [consensus] van de Moslims - zoals de auteur heeft vermeld - over degene die een hoofdstuk, Vers, woord of letter waarover eenstemmigheid is, van de Qoran ontkent, dat hij ongelovig is.

En het aantal hoofdstukken van de Qoran is 114, waarvan er 29 beginnen met de losse letters.


Bron: www.dekoran.net

0 reacties:

Een reactie posten